Максимално качество

Степен на завършеност

Завършеност на сградите

Конструкцията на сградите е решена като монолитна – скелетна и безгредова. Cъстои от следните основни елементи:

 • хоризонтални елементи: плочи и греди;
 • вертикални елементи: колони и противоземетръсни шайби;

Покривите са плоски, тип „топли“, стоманобетонни. Фундаментите на сградите са решени чрез обща плоча на подходяща дълбочина върху която е изпълнен обратен насип и бетонова настилка на приземно ниво. Стълбищата са монолитни.

Външните ограждащи стени са:

 • Сутеренни стени – стоманобетонови с хидроизолация – полагане на 2 пласта хидроизолация, газопламъчно лепене под фундаментна плоча и по външната страна на сутеренните стени;
 • Цокълни стени – до пода на второ ниво – тухлена зидария 25см от керамични блокове с вертикални кухини, топлоизолирани по система с 8 см XPS и завършващ материал – каменна облицовка (по мостра) на лепило отвън; гипсова шпакловка и латекс (бял) отвътре; хидроизолирани с 2 слоя мазана битумна емулсия от външната страна до 20см над прилежащ терен;
 • Фасадни стени от тухлена зидария 25см от керамични блокове с вертикални кухини, топлоизолирани по система с 10 см EPS и завършващ материал фасадна мазилка и окачена вентилируема фасада;

Покривът е плосък и ще се отводнява с помощта на гравитачна тръбна система. Покривният изолационен пакет е с послоен монтаж – върху стоманобетонната плоча се предвижда пароизолация вкл. отдушници, топлoизолация XPS 15см, армирана циментова замазка с наклон – 5-15см, битумен грунд, пародренажна мембрана, 2 слоя битумна хидроизолация със защита, газопламъчно полагане.

Вътрешните ограждащи стени са:

 • Стената, разделяща два съседни обекта – зидария от кухи керамични тела, дебелина 25см, с машинно положена гипсова мазилка или вароциментова мазилка за мокри помещенията;
 • Преградни стени в отделните подобекти – зидария от кухи керамични тела, дебелина 12см, с машинно положена гипсова мазилка или вароциментова мазилка за мокри помещенията;
 • Предстенна обшивка в санитарни помещения – влагоустойчиви гипсокартонни плоскости.

Топлоизолация – 10см топлоизолационен слой EPS с висока плътност, с положен финишен слой силиконова мазилка на утвърден немски производител и комбинирана окачена фасада с висококачествен HPL панел с дървесен дизайн. Окачените вентилируеми фасади се отличават с високо качество, защита от атмосферни влияния и осигуряват голяма надеждност по отношение на продължителността на експлоатация и ниските разходи за поддръжка.

Дограмата е седемкамерна PVC на Rehau, с двоен стъклопакет с външно специално енергийно стъкло, със запълване с аргон. При прозорци, започващи от пода на помещения без външен балкон или тераса се предвижда долна част на остъклението със защитно триплексно стъкло отвътре.

Всички жилищни входове са оборудвани с високотехнологични електрически асансьори на водещата марка Orona (или еквивалент) без машинно помещение, с оптимална скорост на движение съобразена с етажността на съответната сграда. Размерите на кабината на всеки асансьор са в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хората с увреждания.

Всички жилищни входове са оборудвани с високотехнологични безредукторни асансьори на водещата марка Orona (или еквивалент) без машинно помещение, с оптимална скорост на движение съобразена с етажността на съответната сграда. Размерите на кабината на всеки асансьор са в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хората с увреждания.

Безопасност и удобства: фотозавеса, контрол на товара, бутони с Брайлова азбука, бутони за отваряне и затваряне на вратите, бутон аларма, аварийно осветление, аварийна двустранна (телефонна) връзка със сервизните техници автоматично изключване на осветлението в кабината, ARD – автоматично аварийно придвижване до най-близка спирка, компютърно управление.

Товароподемност: 630кг / 8 лица

Общите пространства са луксозно завършени съгласно индивидуален интериорен проект, съобразен с облика и стила на комплекса.

Завършеност на апартаментите

Подово покритие – циментова замазка.

Входна блиндирана врата с индивидуален дизайн на утвърден производител.

За всяко от жилищата е предвидено складово помещение в самото жилище и/или извън него – в подземните етажи на сградата.

За сградите са разработени отоплителна, климатична и вентилационна инсталации.

За всеки апартамент е изградена локална отоплителна инсталация, водно-помпена, двутръбна система. Необходимата топлинна мощност се осигурява от газов котел.

Климатична инсталация на апартаментите е разработена като моно-сплит система за охлаждане . изпарение за дневните.

Предвидени са смукателни вентилационни инсталации за зоната на санитарно-битовите помещения.

В подземният гараж на сградите е предвидена вентилационна система за отвеждане на дима и топлината и принудителна вентилация.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от новоизграден водопровод.

Сградната водопроводната инсталация за питейно-битови нужди ще се изпълни от PPR (полипропиленови) тръби и фитинги. Гореща вода в сградите ще се осигурява от апартаментни газови котли, като за всеки апартамент е предвидена възможност за монтаж и на ел. бойлер.

Битовите води ще се отвеждат към новоизграден уличен канал. Канализацията на сградите ще бъде разделна – битова и дъждовна. Дъждовните води ще се отвеждат към новоизграден уличен дъждовен канал.

Електрозахранването на имота ще се обезпечи от новопредвиден трафопост и нови електропроводни линии ниско напрежение. Предвиждат се захранващи линии, силова, осветителна, мълниезащитна, заземителна, слаботокова, видео-домофонна инсталации и инсталация за кабелна телевизия. Главните разпределителни табла се намира в близост до входовете на сградата и са достъпни отвън.

За Сграда 2 от Vitosha Apartments 2 се предвижда аварийно ел. захранване с дизел генератор, монтиран на терен в близост до сградата. В подземния паркинг е предвидено и изграждане на евакуационно осветление.

В апартаментите захранването на всички консуматори става от апартаментно табло ТХХ. Те се монтират над входните врати на подходящо място. Апартаментните табла са с входящ товаров прекъсвач и изходящи автоматични прекъсвачи. За токовите кръгове на контактите се предвиждат допълнително защитни прекъсвачи (дефектнотокови защити).

Ел. инсталацията в апартаментите се изпълнява по схема TN-S с проводници тип ПВВ-МБ1, положени под мазилка скрито.

Инсталацията се изпълняват със следните проводници, както следва:

 • за осветлението с проводници тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2;
 • за контактите за общо ползване с проводници тип ПВВ-МБ1 3х2,5мм2;
 • за ел котлони, фурната и усилените контакти с проводници тип ПВВ-МБ1 3х4мм2.

На подходящо място във всеки вход се монтират главни комуникациони RACK шкафове, в които външните интернет доставчици ще могат да монтират необходимата си апаратура. В тях се монтира и видео-домофонна централа и ТВ усилвателя за всеки вход.

За всеки апартамент се предвижда слаботокова кутия. Връзката между съответния главен комуникационен шкаф и слаботоковите кутии в апартаментите се осъществява с един кабел F/UTP cat.6.

Слаботоковите кутии в апартаментите се монтират над входната врата на апартамента до ел таблото и съдържат 1 рутер с 6 порта за компютърна мрежа и един сплитер троен за ТВ инсталация.

Във всеки апартамент се монтира домофон комбиниран със звънец и бутон за управление на електрическата брава на входната врата на сградата.

За нуждите на Сграда 2 от Vitosha Apartments 2 се предвижда адресируема пожароизвестителна централа C01 с два пожароизвестителни контура. Централата е монтирана в помещението на партера във вход Г. За всички помещения са предвидени комбинирани пожароизвестители (оптико-димни и температурни), реагиращи на дим в ранна фаза на пожара и рязката промяна на температурата, несъдържащи радиоактивен източник.

Разработват се сградни газови инсталации и вътрешни (апартаментни) газови инсталации за захранване с природен газ на апартаментите в сградите. С газоснабдяването ще се осигуряват отоплителната инсталация на апартаментите, както и топла вода за битови нужди. Газовите котли са предвидени с вентилатор, получаващ въздух за горене и изхвърлящ продуктите на горене през централни коаксиални комини на покрива на сградата.

Предвижда се газоснабдяването на обектите за битови нужди да се осъществи от съществуващ уличен газопровод.

При проектирането са спазени изискванията на Наредба №4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението. Проектното решение осигурява възможност за безпрепятствено ползване от хора в неравностойно положение. Предвидени са паркоместа за хора с увреждания в непосредствена близост до входовете. Достъпът до нивата в сградите е осъществен посредством асансьори.