Конструкция

 

Конструкцията на сградите е решена като монолитна – скелетна и безгредова. Cъстои от следните основни елементи:

 • хоризонтални елементи: плочи и греди,
 • вертикални елементи: колони и противоземетръсни шайби;

Покривите са плоски, тип „топли“, стоманобетонни. Фундаментите на Сграда 1 са решени чрез обща плоча на подходяща дълбочина върху коята е изпълнен обратен насип и бетонова настилка на приземно ниво. Фундаментите на Сграда 2 са решени чрез обща фундаментна плоча. Стълбищата са монолитни.

Изпълнение на груб строеж

 

Външните ограждащи стени са:

 • Сутеренни стени – стоманобетонови с хидроизолация – полагане на 2 пласта хидроизолация, газопламъчно лепене под фундаментна плоча и по външната страна на сутеренните стени;
 • Цокълни стени – до пода на второ ниво – тухлена зидария 25см от керамични блокове с вертикални кухини, топлоизолирани по система с 8 см XPS и завършващ материал – каменна облицовка (по мостра) на лепило отвън; гипсова шпакловка и латекс (бял) отвътре; хидроизолирани с 2 слоя мазана битумна емулсия от външната страна до 20см над прилежащ терен;
 • Фасадни стени от тухлена зидария 25см от керамични блокове с вертикални кухини, топлоизолирани по система с 10 см EPS и завършващ материал фасадна мазилка и окачена вентилируема фасада;

  Покривът е плосък и ще се отводнява с помощта на гравитачна тръбна система. Покривният изолационен пакет е с послоен монтаж – върху стоманобетонната плоча се предвижда пароизолация вкл. отдушници, топлoизолация XPS 15см, армирана циментова замазка с наклон – 5-15см, битумен грунд, пародренажна мембрана, 2 слоя битумна хидроизолация със защита, газопламъчно полагане.

  Вътрешните ограждащи стени са:

 • Стената, разделяща два съседни обекта – зидария от кухи керамични тела, дебелина 25см, с машинно положена гипсова мазилка или вароциментова мазилка за мокри помещенията.
 • Преградни стени в отделните подобекти – зидария от кухи керамични тела, дебелина 12см, с машинно положена гипсова мазилка или вароциментова мазилка за мокри помещенията
 •  Предстенна обшивка в санитарни помещения – влагоустойчиви гипсокартонни плоскости.

Фасада

Топлоизолация – 10см топлоизолационен слой EPS с висока плътност, с положен финишен слой силиконова мазилка на утвърден немски производител и комбинирана окачена фасада с висококачествен HPL панел с дървесен дизайн. Окачените вентилируеми фасади се отличават с високо  качество, защита от атмосферни влияния  и осигуряват голяма надеждност по отношение на продължителността на експлоатация и ниските разходи за поддръжка.

Дограма

 

Дограмата е петкамерна PVC  на утвърден немски произоводител , с двоен стъклопакет с външно специално енергийно стъкло, със запълване с аргон. При прозорци, започващи от пода на помещения без външен балкон или тераса се предвижда долна част на остъклението със защитно триплексно стъкло отвътре.

Асансьори

Всички жилищни входове са оборудвани с високотехнологични електрически асансьори на водещата марка Orona (или еквивалент) без машинно помещение, с оптимална скорост на движение съобразена с етажността на съответната сграда. Размерите на кабината на всеки асансьор са  в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хората с увреждания.

Входно фоайе и стълбища

Общите пространства са луксозно завършени съгласно индивидуален интериорен проект, съобразен с облика и стила на комплекса.

Апартаменти

Степен на завършеност на помещенията в апартаментите

Подово покритие – циментова замазкa.
Входна блиндирана врата с индивидуален дизайн на утвърден производител;
За всяко от жилищата е предвидено складово помещение в самото жилище и/или извън него – в подземните етажи на сградата.

ОВК инсталация

За двете сгради са разработени отоплителна, климатична и вентилационна инсталации.

За всеки апартамент е изградена локална отоплителна инсталация, водно-помпена, двутръбна система. Необходимата топлинна мощност се осигурява от газов котел.

Климатична инсталация на апартаментите е разработена като моно-сплит система за охлаждане . изпарение за дневните.

Предвидени са смукателни вентилационни инсталации за зоната на санитарно-битовите помещения.

В подземният гараж на втора сграда е предвидена вентилационна система за отвеждане на дима и топлината и принудителна вентилация.

ВиК инсталация

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от новоизграден водопровод.

Сградната водопроводната инсталация за питейно-битови нужди ще се изпълни от PPR (полипропиленови) тръби и фитинги. Гореща вода в сградата ще се осигурява от апартаментни газови котли, като за всеки апартамент е предвидена възможност за монтаж и на ел. бойлер.

Битовите води ще се отвеждат към новоизграден уличен канал . Канализацията на сградата ще бъде разделна – битова и дъждовна. Дъждовните води ще се отвеждат към новоизграден уличен дъждовен канал.

Електро инсталация

Електрозахранването на имота ще се обезпечи от новопредвиден трафопост и нови електропроводни линии ниско напрежение. Предвиждат се захранващи линии, силова, осветителна, мълниезащитна, заземителна, слаботокова, видео-домофонна инсталации и инсталация за кабелна телевизия. Главните разпределителни табла се намира в близост до входовете на сградата и са достъпни отвън.

За Сграда 2 се предвижда аварийно ел. захранване с дизел генератор, монтиран на терен в близост до сградата. В подземния паркинг е предвидено и изграждане на евакуационно осветление.

В апартаментите захранването на всички консуматори става от апартаментно табло ТХХ. Те се монтират над входните врати на подходящо място. Апартаментните табла са с входящ товаров прекъсвач и изходящи автоматични прекъсвачи. За токовите кръгове на контактите се предвиждат допълнително защитни прекъсвачи (дефектнотокови защити).

Ел. инсталацията в апартаментите се изпълнява по схема TN-S с проводници тип ПВВ-МБ1,  положени под мазилка скрито.

Инсталацията се изпълняват със следните проводници, както следва:

– за осветлението с проводници тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2;

– за контактите  за общо ползване с проводници тип ПВВ-МБ1 3х2,5мм2;

– за ел котлони, фурната и усилените контакти с проводници тип ПВВ-МБ1 3х4мм2;

На подходящо място във всеки вход се монтират главни комуникациони RACK шкафове, в които външните интернет доставчици ще могат да монтират необходимата си апаратура. В тях се монтира и видео-домофонна централа и ТВ усилвателя за всеки вход.

За всеки апартамент се предвижда слаботокова кутия. Връзката между съответния главен комуникационен шкаф и слаботоковите кутии в апартаментите се осъществява с един кабел F/UTP cat.6.

Слаботоковите кутии в апартаментите се монтират над входната врата на апартамента до ел таблото и съдържат 1 рутер с 6 порта за компютърна мрежа и един сплитер троен за ТВ инсталация.

Във всеки апартамент се монтира домофон комбиниран със звънец и бутон за управление на електрическата брава на входната врата на сградата.

Пожароизвестителна инсталация

За нуждите на Сграда 2 се предвижда адресируема пожароизвестителна централа C01 с два пожароизвестителни контура. Централата е монтирана в помещението на партера във вход Г. За всички помещения са предвидени комбинирани пожароизвестители (оптико-димни и температурни), реагиращи на дим в ранна фаза на пожара и рязката промяна на температурата, несъдържащи радиоактивен източник.

Газоснабдителна инсталация

Разработват се сградни газови инсталации  и вътрешни (апартаментни) газови инсталации за захранване с природен газ на апартаментите в сградите. С газоснабдяването ще се осигуряват отоплителната инсталация на апартаментите, както и топла вода за битови нужди. Газовите котли са предвидени с вентилатор, получаващ въздух за горене и изхвърлящ продуктите на горене през централни коаксиални комини на покрива на сградата.

Предвижда се газоснабдяването на обектите за битови нужди да се осъществи от съществуващ уличен газопровод .

Достъпна среда   

При проектирането са спазени изискванията на Наредба №4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението. Проектното решение осигурява възможност за безпрепятствено ползване от хора в неравностойно положение. Предвидени са паркоместа за хора с увреждания в непосредствена близост до входовете. Достъпът до нивата в сградите е осъществен посредством асансьори. На първия надземен етаж в Сграда 1 е предвидено 1бр. двустайно жилище за хора с увреждания